{"selectData":[{"item":"Yazhou Orchids (YA ZHOU LAN HUA)"},{"item":"Yearly Charts of Dryness/Wetness in Chin..."},{"item":"Yearly Charts of Dryness/Wetness in Chin..."},{"item":"Yunnan Camellias of China"},{"item":"Yunnan Ferns of China"},{"item":"Yunnan Butterfly"},{"item":"Yukiangian(Early Emsian,Devonian)Brachio..."},{"item":"Yuanmou Hominoid Fauna"},{"item":"Yunnan Zhuyao Rouliao Zhiwu"},{"item":"Youyao Archaeology of Xinzhou"}]}