My account  |  My order  |  Login   |  Register  |  View Cart (0)
Advanced search
Browse for Books
Botany
Botany: GeneralPteridophytes
FlowersMedicinal Plant
PhycologyMycology
view all 
Zoology
EntomologyInvertebrates
MolluscaOrnithology
MammalsHerpetology
view all 
Earth Science
GlaciologyGeology
ClimatologyRemote Sensing
HazardsDesert
view all 
Paleontology
GeneralVertebrate
Micropaleontolo Paleobotany
InvertebrateStratigraphy
view all 
Biology & Ecology
BiodiversityMarine Biology
BiotechnologyEnvironment
MicrobiologyBiomedicine
view all 
Sciences
Science: GeneralMathematics
ChemistryMechanics
GeographyAerospace
view all 
Technology
AgricultureForestry
Civil Engineeri Energy
MetallurgyTransportation
view all 
Social Sciences
Culture and ArtHistory
PoliticsLanguage
StatisticsEconomics
view all 
Browse History
Chromatography-Mass Spectrometry Collection of World Commonly Used Pesticides (Vol.1, in 5 volumes) )
Larger Image
Price: US$ 99.00
Chromatography-Mass Spectrometry Collection of World Commonly Used Pesticides (Vol.1, in 5 volumes) )
ÊÀ½ç³£ÓÃÅ©Ò©É«Æ×-ÖÊÆ×ͼ¼¯£¨µÚÒ»¾í£©: ÒºÏàÉ«Æ×-´®ÁªÖÊÆ×ͼ¼¯
Language:  Chinese
Author:  Guo-Fang Pan
Pub. Date:  2014-01 Weight:  1.9 kg ISBN:  9787122184047
Format:  Soft Cover Pages:  978 pp.
Subject:  Technology > Agriculture > Agriculture General
Series:   Size:  29 x 22.6 x 5.4 cm
                    Add Favourite
 
  • Description
  • Contents
  • Details
  • Review
  • The author

Chromatography-Mass Spectrometry Collection of World Commonly Used Pesticides (Vol.1 ) £º Collection of Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)  .¡¶ÊÀ½ç³£ÓÃÅ©Ò©ÖÊÆ×ͼ¼¯ - ÒºÏàÉ«Æ×-´®ÁªÖÊÆ×ͼ¼¯¡·ÊÇ¡¶ÊÀ½ç³£ÓÃÅ©Ò©ÖÊÆ×ͼ¼¯¡·µÄµÚÒ»¾í£¬Êô¹úÄÚÍâÊװ棻¹ú¼Ò³ö°æ»ù½ðÏîÄ¿£»×÷ÕßÔ­´´ÐÔ¡¢´ï¹ú¼ÊÏȽøˮƽµÄ´´ÐÂÐÔ¿ÆÑгɹû£¬ÊµÑéÊұر¸È¨Íþ¹¤¾ßÊé¡£2.¡¶ÊÀ½ç³£ÓÃÅ©Ò©ÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¹²5¾í£¬·Ö±ðΪ¡¶ÒºÏàÉ«Æ×-´®ÁªÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¡¢¡¶ÒºÏàÉ«Æ×-Ëļ«¸Ë-·ÉÐÐʱ¼äÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¡¢¡¶ÏßÐÔÀë×ÓÚå-µç³¡»ØÐý¹²Õñ¹ìµÀÚå×éºÏÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¡¢¡¶ÆøÏàÉ«Æ×-´®ÁªÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¡¢¡¶ÆøÏàÉ«Æ×-Ëļ«¸Ë-·ÉÐÐʱ¼äÖÊÆ×¼°ÆøÏàÉ«Æ×-ÖÊÆ×ͼ¼¯¡·¡£ 

µÚÒ»²¿·Ö 410ÖÖÅ©Ò©GC-MS/MSÆ×ͼ
Part 1
A page-2
Acetamiprid£¨à¤³æëߣ© / 3
Acetochlor£¨ÒҲݰ·£© / 4
Acibenzolar-S-methyl£¨»î»¯õ¥£© / 6
Aclonifen£¨±½²ÝÃÑ£© / 7
Acrinathrin£¨·ú±û¾Õõ¥£© / 9
Alachlor£¨¼×²Ý°·£© / 10
Allethrin£¨±ûÏ©¾Õõ¥£© / 12
Allidochlor£¨¶þ±ûÏ©²Ý°·£© / 13
Ametryn£¨Ý¬Ã𾻣© / 15
Amitraz£¨Ë«¼×ëߣ© / 16
Anilofos£¨É¯°ÞÁ×£© / 18
Anthraquinone£¨Ýìõ«£© / 19
Atratone£¨°¢ÌØÀ­Í¨£© / 21
Atrazine£¨°¢ÌØÀ­½ò£© / 22
Azaconazole£¨Îì»·ßò£© / 24
Azinphos-ethyl£¨ÒæÃÞÁ×£© / 25
B page-27
Benalaxyl£¨±½ËªÁ飩 / 28
Benfluralin£¨ÒÒ¶¡·úÁ飩 / 29
Benfuresate£¨ß»²Ý»Æ£© / 31
Benodanil£¨ÂóÐâÁ飩 / 32
Benoxacor£¨½â²Ýຣ© / 34
Benzoylprop-ethyl£¨ÐÂÑàÁ飩 / 35
Bifenox£¨¼×ôȳý²ÝÃÑ£© / 37
Bifenthrin£¨Áª±½¾Õõ¥£© / 38
Bioallethrin£¨ÉúÎïÏ©±û¾Õõ¥£© / 40
Bioresmethrin£¨ÉúÎïÜÐß»¾Õõ¥£© / 41
Bitertanol£¨Áª±½Èýßò´¼£© / 43
Boscalid£¨à¤õ£¾ú°·£© / 44
Bromacil£¨³ý²Ý¶¨£© / 46
Bromfenvinfos£¨ä屽ϩÁ×£© / 47
Bromocyclen£¨äåɱϩ£© / 49
Bromofos£¨äåÁòÁ×£© / 50
Bromophos-ethyl£¨ÒÒ»ùäåÁòÁ×£© / 52
Bromopropylate£¨äåòýõ¥£© / 53
Bromuconazole£¨¿·¾úßò£© / 55
Bupirimate£¨ÒÒà×·Ó»ÇËáõ¥£© / 56
Buprofezin£¨àçàºÍª£© / 58
Butachlor£¨¶¡²Ý°·£© / 59
Butafenacil£¨·ú±ûàײÝõ¥£© / 61
Butamifos£¨ÒÖ²ÝÁ×£© / 62
Butralin£¨ÖÙ¶¡Á飩 / 64
Butylate£¨¶¡²ÝµÐ£© / 65
C page-67
Cadusafos£¨ÁòÏßÁ×£© / 68
Carbaryl£¨¼×ÝÁÍþ£© / 69
Carbofenothion£¨ÈýÁòÁ×£© / 71
Carbosulfan£¨¶¡Áò¿Ë°ÙÍþ£© / 72
Carboxin£¨Î®ÐâÁ飩 / 74
Carfentrazone-ethyl£¨ßòͪ²Ýõ¥£© / 75
Chlorbenside£¨É±òýÃÑ£© / 77
Chlorbromuron£¨ÂÈäå¡£© / 78
Chlorbufam£¨ÂÈȲÁ飩 / 80
cis-Chlordane£¨Ë³Ê½Âȵ¤£© / 81
trans-Chlordane£¨·´Ê½Âȵ¤£© / 83
Chlorethoxyfos£¨ÂÈÑõÁ×£© / 84
Chlorfenapyr£¨äå³æë棩 / 86
Chlorfenprop-methyl£¨ÑàÂóõ¥£© / 87
Chlorfenson£¨É±òýõ¥£© / 89
Chlorfenvinphos£¨¶¾³æ磩 / 90
Chlorfluazuron£¨·úà¤ë壩 / 92
Chlorflurenol£¨ÕûÐδ¼£© / 93
Chlormephos£¨Âȼ×ÁòÁ×£© / 95
Chlorobenzilate£¨ÒÒõ¥É±òý´¼£© / 96
Chloroneb£¨Âȱ½¼×ÃÑ£© / 98
Chloropropylate£¨±ûõ¥É±òý´¼£© / 99
Chlorpropham£¨Âȱ½°·Á飩 / 101
Chlorpyrifos ethyl£¨¶¾ËÀò磩 / 102
Chlorpyrifos-methyl£¨¼×»ù¶¾ËÀò磩 / 104
Chlorthal-dimethyl/Dacthal£¨ÂÈ̪Ëá¼×õ¥/µÐ²ÝË÷£© / 105
Chlorthiamid£¨ÂÈÁòõ£²Ý°·£© / 107
Chlorthion£¨ÂÈÁòÁ×£© / 108
Chlorthiophos£¨³æòýÁ×£© / 110
Chlozolinate£¨ÒÒ¾úÀû£© / 111
Chrysene£¨£© / 113
Clethodim£¨Ï©²Ýͪ£© / 114
Clodinafop-propargyl£¨È²²ÝËᣩ / 116
Clomazone£¨Òì²ÝËÉ£© / 117
Cloquintocet-mexyl£¨½â²Ýõ¥£© / 119
Crimidine£¨ÊóÁ¢ËÀ£© / 120
Crufomate£¨ÓýÐóÁ×£© / 122
Cyanizine£¨Çè²Ý½ò£© / 123
Cyanofenphos£¨±½ëæÁ×£© / 125
Cycloate£¨»·²ÝµÐ£© / 126
Cycloxydim£¨àç²Ýͪ£© / 128
Cycluron£¨»·Ý¬Â¡£© / 129
Cyflufenamid£¨»··ú¾ú°·£© / 131
Cyhalofop-butyl£¨Çè·ú²Ýõ¥£© / 132
Cypermethrin£¨ÂÈÇè¾Õõ¥£© / 134
α-Cypermethrin£¨Ë³Ê½ÂÈÇè¾Õõ¥£© / 135
Cyproconazole£¨»·±ûßò´¼£© / 137
Cyprodinil£¨à×¾ú»·°·£© / 138
D page-140
p,p'-DDD£¨p,p'-µÎµÎµÎ£© / 141
o,p'-DDE£¨o,p'-µÎµÎÒÁ£© / 142
p,p'-DDE£¨p,p'-µÎµÎÒÁ£© / 144
o,p'-DDT£¨o, p'-µÎµÎÌ飩 / 145
DEF£¨ÍÑÒ¶Á×£© / 147
Demeton-S£¨Áò¸ÏÄÚÎüÁ×£© / 148
Demeton-S-methyl£¨¼×»ùÄÚÎüÁ×£© / 150
Desisopropyl-atrazine£¨È¥Òì±û»ùݬȥ½ò£© / 151
Desmedipham£¨Ìð²Ë°·£© / 153
Desmetryn£¨µÐ²Ý¾»£© / 154
Dialifos£¨ÂÈÑÇ°·ÁòÁ×£© / 156
cis-Diallate£¨Ë³Ê½ÑàÂóµÐ£© / 157
trans-Diallate£¨·´Ê½ÑàÂóµÐ£© / 159
Diazinon£¨¶þàºÁ×£© / 160
4,4'-Dibromobenzophenone£¨4,4'-¶þäå¶þ±½¼×ͪ£© / 162
Dibutyl succinate£¨Ðî³æ±Ü£© / 163
Dichlobenil£¨µÐ²Ýë棩 / 165
Dichlofenthion£¨³ýÏßÁ×£© / 166
Dichlormid£¨Ï©±ûõ£²Ý°·£© / 168
4,4'-Dichlorobenzophenone£¨4,4'-¶þÂȶþ±½¼×ͪ£© / 169
3,5-Dichloroaniline£¨3,5-¶þÂȱ½°·£© / 171
2,6-Dichlorobenzamide£¨2,6-¶þÂȱ½¼×õ£°·£© / 172
Diclobutrazol£¨ÜÐÂÈÈýßò´¼£© / 174
Diclofop-methyl£¨ºÌ²ÝÁ飩 / 175
Dicloran£¨ÂÈÏõ°·£© / 177
Dicofol£¨ÈýÂÈɱòý´¼£© / 178
Dicrotophos£¨°ÙÖÎÁ×£© / 180
Diethofencarb£¨ÒÒùÍþ£© / 181
Difenoconazole£¨ÃÑßò£© / 183
Difenoxuron£¨¿Ýݬ¡£© / 184
Diflufenican£¨ßÁ·úõ£²Ý°·£© / 186
Dimepiperate£¨ß߲ݵ¤£© / 187
Dimethachlor£¨¶þ¼×²Ý°·£© / 189
Dimethametryn£¨ÒìÎìÒÒ¾»£© / 190
Dimethenamid£¨¶þ¼×·Ô²Ý°·£© / 192
Dimethipin£¨àç½ÚÒò£© / 193
Dimethoate£¨ÀÖ¹û£© / 195
Dimethomorph£¨Ï©õ£Âðßø£© / 196
Dimethyl phthalate£¨±ÜÎÃõ¥£© / 198
Dimethylvinphos£¨¼×»ù¶¾³æ磩 / 199
Diniconazole£¨Ï©ßò´¼£© / 201
Dinitramine£¨°±·úÁ飩 / 202
Diofenolan£¨±½³æÃÑ£© / 204
Dioxacarb£¨¶þÑõÍþ£© / 205
Dioxathion£¨µÐ¶ñÁ×£© / 207
Diphenamid£¨Ë«±½õ£²Ý°·£© / 208
Diphenylamine£¨Áª±½¶þ°·£© / 210
Dipropetryn£¨Òì±û¾»£© / 211
Disulfoton£¨ÒÒ°èÁ×£© / 213
Disulfoton sulfone£¨ÒÒ°èÁ×í¿£© / 214
Disulfoton sulfoxide£¨ÒÒ°èÁ×ÑÇí¿£© / 216
Ditalimfos£¨Ãð¾úÁ×£© / 217
DMSA / 219
Dodemorph£¨Ê®¶þ»·Âðßø£© / 220
E page-222
Edifenphos£¨µÐÎÁÁ×£© / 223
Endosulfan£¨Áòµ¤£© / 224
Endosulfan sulfate£¨Áòµ¤ÁòËáÑΣ© / 226
Endrin£¨ÒìµÒÊϼÁ£© / 227
Endrin aldehyde£¨ÒìµÒÊϼÁÈ©£© / 229
Endrin ketone£¨ÒìµÒÊϼÁͪ£© / 230
EPN£¨±½ÁòÁ×£© / 232
Epoxiconazole£¨·ú»·ßò£© / 233
EPTC£¨Òð²ÝµÐ£© / 235
Esfenvalerate£¨S-ÇèÎì¾Õõ¥£© / 236
Esprocarb£¨Îì²Ýµ¤£© / 238
Etaconazole£¨ÒÒ»·ßò£© / 239
Ethalfluralin£¨¶¡Ï©·úÁ飩 / 241
Ethiofencarb£¨ÒÒÁò±½Íþ£© / 242
Ethofumesate£¨ÒÒÑõß»²Ý»Æ£© / 244
Ethoprophos£¨ÃðÏßÁ×£© / 245
Etofenprox£¨ÃѾÕõ¥£© / 247
Etridiazole£¨ÍÁ¾úÁ飩 / 248
Etrimfos£¨ÒÒà×ÁòÁ×£© / 250

F page-252
Famphur£¨·¥ÃðÁ×£© / 253
Fenamidone£¨ßäßò¾úͪ£© / 254
Fenamiphos£¨±½ÏßÁ×£© / 256
Fenamiphos sulfone£¨±½ÏßÁ×í¿£© / 257
Fenarimol£¨Âȱ½à×ऴ¼£© / 259
Fenazaquin£¨à­òýÃÑ£© / 260
Fenbuconazole£¨ëæ±½ßò£© / 262
Fenfuram£¨¼×ß»õ£°·£© / 263
Fenhexamid£¨»·õ£¾ú°·£© / 265
Fenitrothion£¨É±ÃøÁòÁ×£© / 266
Fenoxanil£¨Çè¾ú°·£© / 268
Fenoxycarb£¨±½ÑõÍþ£© / 269
Fenpiclonil£¨°èÖÖ¿©£© / 271
Fenpropathrin£¨¼×Çè¾Õõ¥£© / 272
Fenpropidin£¨±½Ðâण© / 274
Fenpropimorph£¨¶¡±½Âðßø£© / 275
Fenpyroximate£¨ßòòýõ¥£© / 277
Fenson£¨·Òòýõ¥£© / 278
Fensulfothion£¨·áË÷Á×£© / 280
Fenthion£¨±¶ÁòÁ×£© / 281
Fenvalerate£¨ÇèÎì¾Õõ¥£© / 283
Fipronil£¨·ú³æë棩 / 284
Flamprop-isopropyl£¨Âó²Ý·úÒì±ûõ¥£© / 286
Flamprop-methyl£¨Âó²Ý·ú¼×õ¥£© / 287
Fluazinam£¨·úर·£© / 289
Flubenzimine£¨à×ßòòý£© / 290
Fluchloralin£¨ÂÈÒÒ·úÁ飩 / 292
Flucythrinate£¨·úÇèÎì¾Õõ¥£© / 293
Fludioxonil£¨¿©¾úë棩 / 295
Flufenacet£¨·úàç²Ý°·£© / 296
Flufenoxuron£¨·ú³æë壩 / 298
Flumetralin£¨·ú½Ú°·£© / 299
Flumiclorac-pentyl£¨·úÏ©²ÝËᣩ / 301
Flumioxazin£¨±ûȲ·ú²Ý°·£© / 302
Fluorodifen£¨Èý·úÏõ²ÝÃÑ£© / 304
Fluoroglycofen-ethyl£¨ÒÒôÈ·ú²ÝÃÑ£© / 305
Fluotrimazole£¨Èý·ú±½ßò£© / 307
Fluquinconazole£¨·úà­ßò£© / 308
Fluridone£¨·úलÝͪ£© / 310
Flurochloridone£¨·ú¿©²Ýͪ£© / 311
Fluroxypr 1-methylheptyl ester£¨·ú²ÝÑÌ-1-¼×¸ýõ¥£© / 313
Flurtamone£¨ß»²Ýͪ£© / 314
Flusilazole£¨·ú¹èßò£© / 316
Flutolanil£¨·úõ£°·£© / 317
Flutriafol£¨·Ûßò´¼£© / 319
Folpet£¨Ãð¾úµ¤£© / 320
Fonofos£¨µØ³æÁòÁ×£© / 322
Fuberidazole£¨ÂóËëÁ飩 / 323
Furalaxyl£¨ß»ËªÁ飩 / 325
H page-327
Halosulfuron-methyl£¨ÂÈßÁà׻ǡ£© / 328
HCH£¨ÁùÁùÁù£© / 329
Heptachlor£¨ÆßÂÈ£© / 331
Heptachloro-epoxide£¨»·ÑõÆßÂÈ£© / 332
Heptenophos£¨¸ýÏ©Á×£© / 334
Hexachlorbenzene£¨ÁùÂȱ½£© / 335
Hexaflumuron£¨·úÁåë壩 / 337
Hexazinone£¨»·àºÍª£© / 338
I page-340
Imazalil£¨Ï©¾úÁ飩 / 341
Imibenconazole-des-benzyl£¨Íѱ½¼×»ùÑÇ°·ßò£© / 342
Iodofenphos£¨µâÁòÁ×£© / 344
Iprobenfos£¨Òìµ¾ÎÁ¾»£© / 345
Iprovalicarb£¨Òì±û¾ú°·£© / 347
Isazofos£¨ÂÈßòÁ×£© / 348
Isobenzan/ Telodrin£¨Ì¼ÂÈÁ飩 / 350
Isocarbophos£¨Ë®°·ÁòÁ×£© / 351
Isodrin£¨Òì°¬ÊϼÁ£© / 353
Isofenphos£¨ÒìÁøÁ×£© / 354
Isomethiozin£¨¶¡àº²Ýͪ£© / 356
Isoprocarb£¨Òì±ûÍþ£© / 357
Isopropalin£¨Òì±ûÀÖÁ飩 / 359
Isoprothiolane£¨µ¾ÎÁÁ飩 / 360
Isoxathion£¨¶ñßòÁ×£© / 362

K page-364
Kresoxim-methyl£¨ÃѾúõ¥£© / 365
L page-367
Lactofen£¨Èé·úºÌ²ÝÁ飩 / 368
Lambda-cyhalothrin£¨¸ßЧÂÈ·úÇè¾Õõ¥£© / 369
Lenacil£¨»·²Ý¶¨£© / 371
Leptophos£¨äå±½Á×£© / 372
Linuron£¨Àû¹È¡£© / 374

M page-376
Malaoxon£¨ÂíÀ­ÑõÁ×£© / 377
Malathion£¨ÂíÀ­ÁòÁ×£© / 378
MCPA-Butoxyethyl ester£¨2-¼×-4-Âȶ¡ÑõÒÒ»ù
?õ¥£© / 380
Mecarbam£¨ÃðÑÁÁ×£© / 381
Mefenacet£¨±½àçõ£²Ý°·£© / 383
Mefenoxam£¨¾«¼×˪Á飩 / 384
Mefenpyr-diethyl£¨ßÁßò½â²Ýõ¥£© / 386
Mephosfolan£¨µØ°·Á×£© / 387
Mepronil£¨ÃðÐâ°·£© / 389
Metalaxyl£¨¼×˪Á飩 / 390
Metamitron£¨±½àº²Ýͪ£© / 392
Metazachlor£¨ßÁßò²Ý°·£© / 393
Methabenzthiazuron£¨¼×»ù±½àç¡£© / 395
Methacrifos£¨³æòý磩 / 396
Methfuroxam£¨ß»¾ú°·£© / 398
Methidathion£¨É±ÆËÁ×£© / 399
Methiocarb sulfone£¨¼×ÁòÍþí¿£© / 401
Methoprene£¨Ï©³æõ¥£© / 402
Methoprotryne£¨¸Ç²Ý½ò£© / 404
Methoxychlor£¨¼×ÑõµÎµÎÌ飩 / 405
Metobromuron£¨äå¹È¡£© / 407
Metolachlor£¨Òì±û¼×²Ý°·£© / 408
Mexacarbate£¨×Ô¿ËÍþ£© / 410
Mirex£¨ÃðÒÏÁ飩 / 411
Molinate£¨ºÌ²ÝµÐ£© / 413
Monalide£¨¸ýõ£²Ý°·£© / 414
Monolinuron£¨Â̹È¡£© / 416
Musk ambrette£¨ºÏ³É÷êÏ㣩 / 417
Myclobutanil£¨ëæ¾úßò£© / 419
N page-421
Napropamide£¨µÐ²Ý°·£© / 422
Nitralin£¨¼×»ÇÀÖÁ飩 / 423
Nitrapyrin£¨ÈýÂȼ׻ùßÁण© / 425
Nitrofen£¨³ý²ÝÃÑ£© / 426
Nitrothal-isopropyl£¨Ìª¾úõ¥£© / 428
trans- Nonachlor£¨·´Ê½¾ÅÂÈ£© / 429
Norflurazon£¨·ú²ÝÃô£© / 431
Nuarimol£¨·ú±½à×ऴ¼£© / 432
O page-434
Octachlorostyrene£¨°ËÂȱ½ÒÒÏ©£© / 435
Oxadiazone£¨¶ñ²Ýͪ£© / 436
Oxadixyl£¨ËªÁ飩 / 438
Oxychlordane£¨Ñõ»¯Âȵ¤£© / 439
Oxyfluorfen£¨ÒÒÑõ·ú²ÝÃÑ£© / 441

P page-443
Paclobutrazol£¨¶àЧßò£© / 444
Paraoxon-ethyl£¨¶ÔÑõÁ×£© / 445
Paraoxon-methyl£¨¼×»ù¶ÔÑõÁ×£© / 447
Parathion-methyl£¨¼×»ù¶ÔÁòÁ×£© / 448
Pebulate£¨¿Ë²ÝµÐ£© / 450
Penconazole£¨Îì¾úßò£© / 451
Pencycuron£¨Îì¾ú¡£© / 453
Pendimethalin£¨°·Ïõ²Ý£© / 454
Pentachloroaniline£¨ÎåÂȱ½°·£© / 456
Pentachloroanisole£¨ÎåÂȱ½¼×ÃÑ£© / 457
Pentachlorobenzene£¨ÎåÂȱ½£© / 459
Permethrin£¨ÂȾÕõ¥£© / 460
Perthane£¨ÒÒµÎÌ飩 / 462
Phenanthrene£¨·Æ£© / 463
Phenothrin£¨±½ÃѾÕõ¥£© / 465
2-Phenylphenol£¨ÁÚ±½»ù±½·Ó£© / 466
Phorate sulfone£¨¼×°èÁ×í¿£© / 468
Phosalone£¨·üɱÁòÁ×£© / 469
Phosmet£¨ÑÇ°·ÁòÁ×£© / 471
Phosphamidon£¨Á×°·£© / 472
Phthalic acid, benzyl butyl ester£¨ÁÚ±½¶þ¼×ËᶡÜÐõ¥£© / 474
Phthalimide£¨ÁÚ±½¶þ¼×õ£ÑÇ°·£© / 475
Picoxystrobin£¨à¤Ñõ¾úõ¥£© / 477
Piperonyl-butoxide£¨ÔöЧÃÑ£© / 478
Piperophos£¨ßß²ÝÁ×£© / 480
Pirimicarb£¨¿¹ÑÁÍþ£© / 481
Pirimiphos-ethyl£¨ÒÒ»ùà×à¤Á×£© / 483
Pirimiphos-methyl£¨¼×»ùà×à¤Á×£© / 484

Pretilachlor£¨±û²Ý°·£© / 486
Prochloraz£¨ßäÏÊ°·£© / 487
Procymidone£¨¸¯Ã¹Àû£© / 489
Profenofos£¨±ûäåÁ×£© / 490
Profluralin£¨»·±û·úÁ飩 / 492
Prometon£¨ÆËÃðͨ£© / 493
Prometryne£¨Æ˲ݾ»£© / 495
Propachlor£¨¶¾²Ý°·£© / 496
Propanil£¨µÐ°Þ£© / 498
Propazine£¨ÆËÃð½ò£© / 499
Propetamphos£¨°·±û磩 / 501
Propham£¨±½°·Á飩 / 502
Propiconazole£¨±û»·ßò£© / 504
Propoxur£¨²ÐɱÍþ£© / 505
Propyzamide£¨È²±½Ï©²Ý°·£© / 507
Prosulfocarb£¨Üвݵ¤£© / 508
Prothiofos£¨±ûÁòÁ×£© / 510
Pyraclofos£¨ßÁßòÁòÁ×£© / 511
Pyraclostrobin£¨°Ù¿ËÃô£© / 513
Pyraflufen-ethyl£¨ßÁ²ÝÃÑ£© / 514
Pyrazophos£¨ßÁ¾úÁ×£© / 516
Pyridaben£¨ßÕòýÁ飩 / 517
Pyridaphenthion£¨ßÕàºÁòÁ×£© / 519
Pyrifenox£¨à¤°ßë¿£© / 520
Pyriftalid£¨»·õ¥²ÝÃÑ£© / 522
Pyrimethanil£¨à×ù°·£© / 523
Pyrimidifen£¨à×òýÃÑ£© / 525
Pyriproxyfen£¨ßÁ±ûÃÑ£© / 526
Pyroquilon£¨¿©à­Íª£© / 528

Q page-530
Quinalphos£¨à­ÁòÁ×£© / 531
Quinoclamine£¨ÃðÔåõ«£© / 532
Quinoxyphen£¨±½Ñõà­ßø£© / 534
Quintozene£¨ÎåÂÈÏõ»ù±½£© / 535
R page-537
Rabenzazole£¨ßÁßäßò£© / 538
Resmethrin£¨ÜÐß»¾Õõ¥£© / 539
Ronnel£¨Æ¤Ó¬Á×£© / 541

S page-543
S 421£»octachlorodiprop£¨°ËÂȶþ±ûÃÑ£© / 544
Sebuthylazine£¨Áí¶¡½ò£© / 545
Sebuthylazine-desethyl£¨ÍÑÒÒ»ùÁí¶¡½ò£© / 547
Secbumeton£¨ÃܲÝͨ£© / 548
Silafluofen£¨·ú¹è¾Õõ¥£© / 550
Simazine£¨Î÷Âê½ò£© / 551
Simeconazole£¨¹è·úßò£© / 553
Simeton£¨Î÷Âêͨ£© / 554
Spirodiclofen£¨ÂÝòýõ¥£© / 556
Spiromesifen£¨Âݼ×òýõ¥£© / 557
Sulfallate£¨²Ë²Ý磩 / 559
Sulfotep£¨ÖÎÃøÁ×£© / 560
Sulprofos£¨Áò±ûÁ×£© / 562

T page-564
Tau-fluvalinate£¨·ú°·Çè¾Õõ¥£© / 565
TCMTB£¨±½àçÁòÇ裩 / 566
Tebuconazole£¨Îìßò´¼£© / 568
Tebufenpyrad£¨ßÁòý°·£© / 569
Tebupirimfos£¨¶¡»ùà×à¤Á×£© / 571
Tebutam£¨ÄÁ²Ý°·£© / 572
Tebuthiuron£¨¶¡àç¡£© / 574
Tecnazene£¨ËÄÂÈÏõ»ù±½£© / 575
Tefluthrin£¨Æß·ú¾Õõ¥£© / 577
Terbacil£¨Ìزݶ¨£© / 578
Terbucarb£¨ÌزÝÁ飩 / 580
Terbufos£¨Ìض¡ÁòÁ×£© / 581
Terbuthylazine£¨Ìض¡½ò£© / 583
Terbutryne£¨Ìض¡¾»£© / 584
2,3,4,5-Tetrachloroaniline£¨2,3,4,5-ËÄÂȱ½°·£© / 586
2,3,5,6-Tetrachloroaniline£¨2,3,5,6-ËÄÂȱ½°·£© / 587
Tetrachlorvinphos£¨É±³æ磩 / 589
Tetraconazole£¨ËÄ·úÃÑßò£© / 590
Tetradifon£¨ÈýÂÈɱòýí¿£© / 592
cis-1,2,3,6-Tetrahy drophthalimide£¨1,2,3,6-ËÄÇâÁÚ±½¶þ¼×õ£ÑÇ°·£© / 593
Tetramethrin£¨°·¾Õõ¥£© / 595
Tetrasul£¨É±òýºÃ£© / 596
Thenylchlor£¨àç·Ô²Ý°·£© / 598
Thiabendazole£¨àç¾úÁ飩 / 599
Thiamethoxam£¨àç³æຣ© / 601
Thiazopyr£¨àçßòÑÌËᣩ / 602
Thiobencarb£¨ºÌ²Ýµ¤£© / 604
Thiometon£¨¼×»ùÒÒ°èÁ×£© / 605
Thionazin£¨³æÏßÁ×£© / 607
Tolclofos-methyl£¨¼×»ùÁ¢¿ÝÁ×£© / 608
Tolfenpyrad£¨ßò³æõ£°·£© / 610
Tolyfluanide£¨¼×±½·ú»Ç°·£© / 611
Tralkoxydim£¨±½²Ýͪ£© / 613
Transfluthrin£¨ËÄ·ú±½¾Õõ¥£© / 614
Triadimefon£¨Èýßòͪ£© / 616
Triadimenol£¨Èýßò´¼£© / 617
Triallate£¨Ò°Âó磩 / 619
Tribenuron-methyl£¨±½»Ç¡£© / 620
Trichloronate£¨ÈÀ³æÁ×£© / 622
Tridiphane£¨Ãð²Ý»·£© / 623
Trietazine£¨²Ý´ï½ò£© / 625
Trifloxystrobin£¨ë¿¾úõ¥£© / 626
Trifluralin£¨·úÀÖÁ飩 / 628
3,4,5-Trimethacarb£¨3,4,5-»ìɱÍþ£© / 629
Tri-n-butyl phosphate£¨Á×ËáÈýÕý¶¡õ¥£© / 631
Triphenyl phosphate£¨Á×ËáÈý±½õ¥£© / 632

V page-634
Vernolate£¨Ãð²ÝÃÍ£© / 635
Vinclozolin£¨ÒÒÏ©¾úºËÀû£© / 636
X page-638
XMC£¨Ãð³ýÍþ£© / 639
Z page-641
Zoxamide£¨±½õ£¾ú°·£© / 642






Related Books
Related Papers (PDF Download free)

China Scientific Book Services Co. Ltd., CSBS Bookstore  Join Our Mailing List
Address:  A-1120, Kingsound (Jiahao) International Center, No.116, Zi Zhu Yuan Road, Haidian District, Beijing 100097, China
TeL: +86-10-58930115, Fax: +86-10-80115555-702074  Email: hceis@hceis.com  All Right Reserved